Bli med på Nesoddens næringsløft!

- sammen skaper vi det gode næringslivet!

Hvorfor et næringsløft på Nesodden?

Nesodden kommune er en fremtidsrettet og attraktiv næringskommune som sammen med innbyggere og næringsliv skaper et godt lokalsamfunn.

Kommunen satser på næringsutvikling i henhold til strategisk næringsplan 2020-2023. På denne nettsiden finner du aktuell informasjon om næringsløftet, og sidene gir samtidig tilgang til nødvendige verktøy i prosessen.

Næringsaktørene på Nesodden og andre relevante kompetansemiljøer, fagpersoner etc. inviteres inn i næringsløftet, for å skape det næringslivet vi ønsker oss i en næringsvennlig kommune.

Våre muligheter og utfordringer på Nesodden

Næringsutviklingen skal være med på å bygge og utvikle gode lokalsamfunn på Nesodden, og mulighetene som ligger innenfor bærekraftig vekst skal nyttiggjøres. Høy sysselsetting i kommunen har betydning for utvikling av lokalsamfunnet og kommuneøkonomien. Ler mer her.

Kommunen har flere roller i næringsutvikling, les mer om kommunens roller som tilrettelegger for næringsutvikling her.

En ny portal for næringsutvikling og synliggjøring av kommunen som et godt sted å bo og arbeide er OpplevNesodden.no

Satsingsområder for Næringsløftet 2021-2023

Maritime og marine næringer, kulturbaserte næringer samt helse og rehabilitering er naturlige satsningsområder for kommunen. Nesodden har en lang kystlinje og store vekstmuligheter for kystbaserte næringer. OECD anslår at det vil skapes 40 millioner arbeidsplasser globalt innen 2030 i havrelaterte næringer, og at havøkonomiens totale verdiskaping vil dobles innen 2030.

Kommunen har et stort potensial og gode muligheter for å utvikle attraksjoner og besøksmål som kan gi grunnlag for økt aktivitet og gode opplevelser for bosatte og tilreisende, for eksempel innenfor kulturbasert reiseliv og opplevelsesbasert reiseliv knyttet til kystaktiviteter. Nesodden er i en unik posisjon ved at kommunen ligger så tett på Oslo. Ingen lange buss-, tog- eller flyturer for å komme til Nesodden, kun en kort båtreise unna.

Reiseliv og opplevelsesnæring

Nesodden kommune har en unik plassering med sin nærhet til hovedstaden. Nesten ¼ del av hotellturismen i Norge kommer fra Oslo. Dette er et marked Nesodden kan ta mye mer av, både når det gjelder  opplevelsesnæring generelt, og overnattingstilbud av ulik art. Nesodden som reisemål er klimavennlig. Turister er allerede i hovedstaden, og kan besøke Nesodden med gode kollektive løsninger.

En ny portal for næringsutvikling og synliggjøring av kommunen som et godt sted å bo og arbeide er OpplevNesodden.no

Helse- og rehabilitering

Nesodden har bred kompetanse på helse og rehabilitering, spesielt gjennom Sunnaas sykehus som er den største arbeidsplassen etter Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF har i mer enn 60 år vært en viktig nasjonal aktør i utviklingen av fagområdet spesialisert rehabilitering, og de har et særlig ansvar for å utvikle rehabiliteringsfeltet i regionen. Sykehuset har universitetsfunksjoner og driver utstrakt forsknings- og undervisningsvirksomhet. De
har også en egen innovasjonsenhet som sammen med enhet for teknologi og e-helse er koblet tett opp mot klinikk og forskning, eksterne innovasjonsmiljøer og næringsliv.

Kystnæringer

Kystnæringer er et underutviklet bransjeområde på Nesodden, med betydelig vekstpotensial, først og fremst knyttet til Nesoddens unike beliggenhet ved kysten. Nesodden kommune ønsker at marine og maritime næringer skal kunne etablere og benytte Nesoddens nærhet til kyst og havets ressurser som bærebjelke for næringsvirksomhet. I regionen har vi også sterke kompetansemiljøer som med forskning og teknologiutvikling kan bidra til kunnskapsbasert verdiskaping sammen med næringslivet. FOTO: Per Skaar

Kompetanse- og kulturbasert næring

Nesodden kommune er en kommune med mange fritidstilbud og et rikt kulturliv. Befolkningen har høy utdanning og en stor andel av Norges registrerte kunstnere bor på Nesodden. I dette ligger det et potensiale som kan nyttiggjøres for å skape flere arbeidsplasser lokalt. Design, billedkunst, film, underholdning- og opplevelsesindustri er blitt viktige deler av økonomien. Men, Nesodden med sin høye andel kunstnere innenfor alt fra musikk til forfattere til billedkunstnere, bør skape enda flere muligheter innenfor kulturbasert næringsutvikling.

Nettverk og møteplasser - arrangement

(hva skjer for næringslivet på  Nesodden


Vi utvikler og kopler sammen nettverk, slik vi kan tenke og utvikle næringsmuligheter i felleskap. I korona tider og ellers, kan det være hensiktsmessig med digitale møteplasser. Ellers vil vi finne sammen i kommunens lokaler og ellers, for å øke kreativitet, bli bedre kjent og utvide nettverket. 

Arrangement og møteplasser 

Vi lever i en digital verden, og vi bruker de kommunikasjons og samarbeidskanalene som er hensiktsmessig til enhver tid. Ofte er en kombinasjon av fysiske og digitale møteplasser bra for effektivitet og utvikling.


Næringsrådgiver på Nesodden 

Som næringsrådgiver vil jeg bidra aktivt for å fremme Nesodden som et godt sted å være både for innbyggere og for næringsdrivende. Jeg vil legge til rette for innovasjon og gründervirksomhet, og det vil være viktig å skape et miljø for idémyldring og idéutvikling rundt fokuserte næringsområder for vekst. Samtidig skal vi være gode til å ta vare på eksisterende næringsliv, og gi optimale vekstvilkår innenfor kommunens rammer. Ta kontakt!


Meld deg på vårt informasjonsbrev!

Vi holder deg oppdatert på næringsfeltet på Nesodden, hva som vi har fokus på, samt nyttige tips og råd om innovasjon og utvikling, støtteordningers mm. Du kan melde deg av og på akkurat som det passer deg.

>