All næring

Litt om Nesoddens næringsliv

Den største andelen av næringslivet på Nesodden er preget av tjenesteytende næringer, mange enkeltmannsforetak og små bedrifter.
Totalt har Nesodden 1917 aktive virksomheter (SSB 2020), og ifølge enhetsregisteret er det 1067 virksomheter på Nesodden som er registrert i MVA-registeret (per 18.02.2020). Av virksomhetene på Nesodden utgjør tertiærnæringer 83,1 %, sekundærnæringer 14% og primærnæringer 2,7 % (SSB 2019). Nesodden har dobbelt så mange yrkesaktive som arbeidsplasser. Halvparten av arbeidsstokken pendler ut av kommunen, mange til Oslo. De største arbeidsplassene på Nesodden er Nesodden kommune og Sunnaas sykehus.

Næringsarealer på Nesodden

Nesodden har få ledige ferdig regulerte areal til næring, og lokalt næringsliv etterlyser noen arealer som krever litt plass til næring spredt utover i kommunen. Nesodden kommunen planlegger for handel og næring i kombinasjon med boligformål, attraktive byrom og utearealer både på Tangen og Fagerstrand, og det legges til rette for plasskrevende næring på Munkerud. I forbindelse med rullering av kommuneplanen er det avsatt nye områder til næringsformål

  • I kommuneplan 2014-2026 er det totalt sonet 683 DAA til næringsformål, sentrumsformål, forretninger og råstoffutvinning. I kommuneplan 2018-2042 er det totalt sonet 2.602 DAA til næringsformål, sentrumsformål eller kombinert bebyggelsesformål.
  • Områder sonet til sentrumsformål for Tangen og Fagerstrand til sammen er 316 DAA.
  • Rene næringsformål er økt med 416 DAA, fra 442 DAA til 858 DAA.

Strategier

  • Støtte det eksisterende næringslivet på Nesodden
  • Involvere eksisterende næringer for utvikling av næringslivet på odden.
  • Legge til rette for vekstmuligheter for virksomheter
  • ???

Muligheter

Nesodden kommune ønsker et variert og velfungerende næringsliv som er varig over tid. Det skal arbeides mot å øke mulighetene for å etablere virksomhet i kommunen, og for å begrense fraflytting av bedrifter i vekstfasen.

For Nesodden kommune er det viktig med en god dialog og et godt samarbeid med næringslivsaktørene. Dette inkluderer felles forståelse og samarbeid på tvers, gjensidig støtte for arrangementer og planer, samt å imøtekomme hverandre for å trekke Nesodden i samme retning. 

>