Helse og rehabilitering

I stortingsmelding om helsenæringen «Sammen om smartere helseløsninger» sendes det tydelig signal om at det må bli et tettere samarbeid mellom helsetjenesten og næringslivet. Kommunen har allerede Sunnaas Sykehus, Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. I tillegg er Stiftelsen Sofienlund, et nytt aktivitets-, behandlings og treningssenter med selveierleiligheter og omsorgsboliger for seniorer, under utarbeidelse på Fjellstrand.

Økt press på kommunale helse- og omsorgstjenester samtidig som offentlige budsjetter er begrensede, vil kreve mer nytenkning fremover. Pasientens behov skal stå i sentrum for utvikling av tjenester, og det
skal legges til rette for at folk skal være aktive og mestre livet lengre. I dette rommet ligger det muligheter til nytenkning, innovative og bærekraftige løsninger, nye tjenester og produkter. Fokus på forebygging og helsefremmende arbeid kan for eksempel tenkes åpne opp for ny næring innenfor både velferdsteknologi, trening og rehabilitering. Nesodden kommune skal jobbe for etablering av næringsliv som støtter opp under utvikling av gode tjenester for rehabilitering, forebygging og helsefremmende arbeid.

Strategier

  • Bidra til videreutvikling av Sunnaas Sykehus sin virksomhet.
  • Understøtte etablering av Sofienlundsenteret og annen helse- og rehabiliteringsnæring.
  • Satse på innovasjoner som kan gi trippel vinningseffekt – bedre liv, ressurseffektive helsetjenester og konkurransedyktig næringsliv.

Muligheter

Nesodden kommune ønsker et variert og velfungerende næringsliv som er varig over tid. Det skal arbeides mot å øke mulighetene for å etablere virksomhet i kommunen, og for å begrense fraflytting av bedrifter i vekstfasen.

For Nesodden kommune er det viktig med en god dialog og et godt samarbeid med næringslivsaktørene. Dette inkluderer felles forståelse og samarbeid på tvers, gjensidig støtte for arrangementer og planer, samt å imøtekomme hverandre for å trekke Nesodden i samme retning.


Handlingsplaner

Sunnaas Sykehus - innovasjon

Samarbeide med og støtte oppunder Sunnaas Sykehus sin innovasjonsenhet, som sammen med enhet for teknologi og e-helse er koblet tett opp mot klinikk og forskning, eksterne innovasjonsmiljøer og næringsliv.

Synerginæringer - Hotell

Se på muligheter for synerginæring knyttet opp mot helse og rehabilitering. Belyse helsehotell- problematikken.

Bedriftsklynger

Se på muligheter for å etablere innovative bedriftsklynger innen helse og rehabilitering.

Sofienlundsenteret 

Understøtte etablering av Sofienlundsenteret og annen helse- og rehabiliteringsnæring.

>