Kommunens rolle

Kommunens roller i næringsutvikling

Kommunen kan bidra i ulike roller: som forvalter, tjenesteprodusent og entreprenør. 

Forvaltningsrollen handler om å ivareta brede samfunnsmessige interesser i henhold til offentlige lover, forskrifter og reglement. Kommunen kan utgjøre en stor forskjell ved å legge til rette for næringslivet gjennom rask saksbehandling og gode reguleringsplaner. 

Produsentrollen innebærer å yte tjenester overfor lokalt næringsliv (bedrifter og etablerere). Dette kan både omfatte disponering av ulike økonomiske virkemidler, og å yte veiledning og rådgivning. Her er det ofte snakk om en direkte bedriftsrettet innsats. 

Entreprenørrollen innebærer å tilrettelegge for næringslivsvekst. Det handler i stor grad om å initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter i samarbeid med næringslivet, utvikle og følge opp strategiske planer, delta aktivt på lokale næringslivsarenaer, gjennomføre bedriftsbesøk, være proaktiv og innovativ, m.m. Det kan være rekrutteringstiltak, sentrums- og eller stedsutvikling, med mer. Her er det viktig med felles møteplasser for næringsaktørene og andre relevante aktører der viktige, strategiske valg kan diskuteres. Dette krever at en kan snu seg raskt, er «lettbeint» og ser muligheter som plutselig byr seg, raske beslutningsprosesser, etablering av prosjektsamarbeid og nettverk med små arbeidsgrupper i en avgrenset periode. 

Til sammen utgjør de nevnte rollene kommunens evne til å være en pådriver og tilrettelegger for næringslivet. Alle deler må fungere for å kunne utvikle nye næringer på sikt, og raskt kunne gripe muligheter som oppstår.

Kommunens næringsrådgiver har en naturlig rolle som bindeledd mellom næringsliv og kommune. Blant næringsrådgiverens oppgaver er å arbeide med etablering og videreutvikling av arbeidsplasser og næringsliv i Nesodden kommune. Det er viktig å skape gode vilkår for vekst og utvikling for nye og eksisterende virksomheter i kommunen. 

Kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling er ikke en lovpålagt kommunal oppgave.

>