Kompetanse- og kulturbasert næring

Et bedre samspill mellom kultur og næring vil styrke verdiskapingen i kulturbedriftene og bidra til et mer omstillingsdyktig næringsliv.
Et mentorprogram for kulturbedrifter i Akershus ble i 2018 og 2019 ledet av Nesoddparken. Erfarne næringslivsledere veileder kulturnæringer i det å drive næring. Mentorprogrammet som ble gjennomført på Nesodden viste en økt omsetning for flere av deltakerne, mye grunnet initiativer tatt av mentor.

Oppgaven til kommunen er i det videre å ytterligere styrke denne næringen, ved å legge til rette for lokale produksjon – og visningsarenaer. En merverdi av denne satsningen er økt livskvalitet for kommunens beboere. Utfordringen ligger i å se på kunst og kulturnæringer som en for lite utnyttet økonomisk ressurs.

Et styrket næringsliv på Nesodden, vil pga. befolkningens sammensetning, bestå i et styrket kulturfelt. Det er Nesodden kommunes ambisjon å beholde en større andel av kunst og kulturproduksjonen i kommunen, både slik at befolkningen for øvrig kan få ta del i denne næringen som betalende publikum, men også fordi det vil gi økt sysselsetting lokalt.

Foto: Julian Douchand

Strategier

  • Fra kunstnerkommune til kunstkommune.
  • Støtte opp om bedriftsutviklingen av kulturnæringer, for eksempel gjennom å skape arenaer for visning av kunst.
  • Synliggjøre Nesodden som et kompetansesenter innen kreative næringer.

Muligheter

Nesodden kommune ønsker et variert og velfungerende næringsliv som er varig over tid. Det skal arbeides mot å øke mulighetene for å etablere virksomhet i kommunen, og for å begrense fraflytting av bedrifter i vekstfasen.

For Nesodden kommune er det viktig med en god dialog og et godt samarbeid med næringslivsaktørene. Dette inkluderer felles forståelse og samarbeid på tvers, gjensidig støtte for arrangementer og planer, samt å imøtekomme hverandre for å trekke Nesodden i samme retning.


Handlingsplaner

Kreative næringer - kompetansesenter

Bidra til å utvikle Nesodden som et kompetansesenter innen kreative næringer.

Veiledning og kompetanseheving

Rådgivning/veiledning og kompetanseheving. Kunst og kulturbasert næring kan ha nytte av bedre veiledning i forhold til bedriftsutvikling.
Kompetanseheving innen flere områder som formidlings- og presentasjonsteknikk, markedskunnskap, salg og markedsføring. Bidra til økt produktutvikling og markedsorientering og øke lønnsomheten, innovasjon og kompetanseheving i forhold til kommersialisering.

Nesoddparken

Bidra til at Nesoddparken får bedre synlighet som destinasjon for kunst og kulturopplevelser.

>